Informacje kontaktowe - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje kontaktowe

  

NAZWA

TELEFON

FAX

E-mail

Centrala telefoniczna

47 8556 200 lub 47 8556 255

47 8556 244

dyzurny@raciborz.ka.policja.gov.pl

Sekretariat Komendanta

Skrzynka EPUAP

47 8556 212

47 8556 214

komendant@raciborz.ka.policja.gov.pl

 

Wydział Kryminalny

47 8556 280

47 8556 284

kryminalny@raciborz.ka.policja.gov.pl

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

47 8556 270

47 8556 274

pg@raciborz.ka.policja.gov.pl

Wydział Prewencji

47 8556 260

47 8556 264

prewencja@raciborz.ka.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego

47 8556 290

47 8556 294

rd@raciborz.ka.policja.gov.pl

Zespół Łączności i Informatyki

47 8556 241 do 247

47 8556 254

teleinfoirmatyka@raciborz.ka.policja.gov.pl

Zespół Kadr i Szkolenia

47 8556 222 lub 47 8556  221

-

kadry@raciborz.ka.policja.gov.pl

Zespół Zaopatrzenia

47 8556 227 do 229  

-

zaopatrzenie@raciborz.ka.policja.gov.pl

Zespół Dzielnicowych

47 8556 361 wew. 361 do 366

47 8556 264

-

Zespół Prezydialny

47 8556 321

47 8556 214

-

Oficer Prasowy

47 8556 259

 

rzecznik@raciborz.ka.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Kuźni Raciborskiej

47-420 Kuźnia Raciborska
ulica Powstańców Śląskich 7

telefon 47 8556 512
fax 47 8556 514

  

Komisariat Policji w Krzyżanowicach

47-450 Krzyżanowice
ulica Tworkowska 10

telefon. 47 8556 612
fax 47 8556 614

Posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich

47-480 Pietrowice Wielkie

ulica1 Maja 8 b

telefon 47 85 565 35

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej: dyzurny@raciborz.ka.policja.gov.pl
  • przesyłanie faksów pod numery: 47 85 56 244

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

dyzurny@raciborz.ka.policja.gov.pl.

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 15.04.2009
Data modyfikacji : 28.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP w Raciborzu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wróblewska Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Wiśniewska
do góry