Praca w korpusie służby cywilnej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227 poz. 1505 z dn. 23.12.2008 r.) ze zmianami. 


W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:


1. Jest obywatelem polskim,
2. Korzysta z pełni praw publicznych,
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu ogłasza zgodnie z art 28 w/w Ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez:

 

  • umieszczenie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Raciborzu  http://www.raciborz.slaska.policja.gov.pl
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.dsc.kprm.gov.pl


Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu o naborze to:


List motywacyjny i życiorys

List motywacyjny to dokument podpisany odręcznie z właściwą sobie treścią. Prosimy aby w liście motywacyjnym wymieniać pełną nazwę stanowiska pracy, o które się pan/pani ubiega. Życiorys prosimy sporządzać w formie eseju - odręcznie. 
Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie

Dokumentem potwierdzającymwykształcenie jest kserokopia świadectwa szkolnego lub dyplom wyższej uczelni.
Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest dowód osobisty lub paszport.
Kopię świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe to, poza świadectwami pracy, także kserokopie umów cywilnoprawnych (umów zlecenie, umów o dzieło, itp.), kserokopie zaświadczeń z odbytego stażu, przygotowania zawodowego oraz innych form praktyki zawodowej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzeniem zdobytego doświadczenia może być wpis/wypis do/z ewidencji działalności gospodarczej.
Kopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe

Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych to poza dokumentami wymienionymi wyżej także kserokopie dokumentów świadczących o posiadaniu szczególnych uprawnień.
Oświadczenia

Każde oświadczenie powinno być opatrzone datą oraz uwiarygodnione odręcznym podpisem.LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU:

- oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stępla pocztowego)
- oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niepodpisana, niekompletna (brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznie podpisanych świadczeń),
- osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
- zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia.
 

Metryczka

Data publikacji : 17.09.2014
Data modyfikacji : 28.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Szymański
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Szymański Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Wiśniewska
do góry