Skargi - Przyjmowanie skarg i wniosków - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

Niezbędne informacje dla skarżącego

art 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, 
jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

INFORMACJE OGÓLNE

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 roku (art. 63).
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (dz u. nr 5 z 2002 rok poz. 46).
Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.
Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.
Zgodnie z § 8 ust1 w.w Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są:

- bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,

- posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby zawiadamiani są o sposobie jej załatwienia lub o stanie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni,

w razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.

Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dz u rz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, że:

·  Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu z siedzibą przy ulicy Bosackiej 42, 47-400 Racibórz.

·  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Agata Grad – telefon  47 8556 209, e-mail: iod@raciborz.ka.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  są w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku na podstawie przepisów: art. 6 ust. 1 lit.c ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego to jest. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

    Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu, a w razie jego nieobecności Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu  przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 12.00 do 16.00.

    W celu zapewnienia właściwej obsługi zgłaszających, zapisy na rozmowę z Komendantem Powiatowym Policji w Raciborzu lub jego Zastępcą przyjmuje telefonicznie sekretariat Komendanta w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 47 8556 212

   W Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu od wtorku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 15.00 skargi i wnioski od obywateli przyjmuje Starszy Specjalista Stanowiska Samodzielnego do spraw Kontroli. W pozostałych dniach i godzinach lub w przypadku nieobecności w/w osób w sprawach skarg i wniosków przyjmuje pełniący dyżur z ramienia kierownictwa jednostki.  

   Ponadto skargi i wnioski można przesyłać za pośrednictwem poczty na adres Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu ulica Bosacka 42 lub pocztą elektronicznej  komendant@raciborz.ka.policja.gov.pl

      Skarga lub wniosek złożony w formie pisemnej powinien zawierać: imię i nazwisko oraz podpis osoby wnoszącej skargę, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, numer domu, numer mieszkania). Skargi nie zawierające imienia, nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

      Komendanci Komisariatów Policji w: Kuźni Raciborskiej i Krzyżanowicach przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00.

1. Komisariat Policji w Kuźni Raciborskiej ulica Powstańców Śląskich 7

2. Komisariat Policji w Krzyżanowicach ulica Tworkowska 10

  

                      PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach lub wyznaczeni przez niego Zastępcy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15:30 do 17:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ulica Lompy 19.

W celu zapewnienia właściwej obsługi zapisy na rozmowę ze Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach lub jego Zastępcami przyjmują funkcjonariusze Zespołu do spraw Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Katowicach (telefon 032 - 200-15-60) w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15.30. We wnioskach o wyznaczenie spotkania należy jasno określić tematykę spotkania, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.

Ponadto skargi i wnioski można składać osobiście w Zespole do spraw Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ulica Lompy 19, 40 - 038 Katowice) w poniedziałki w godzinach 7:30 - 17:00 i pozostałe dni tygodnia w godzinach 7:30 - 15:30. Możliwe jest również korespondencyjne wniesienie skargi na wskazany powyżej adres lub adres e-mail: kontrola@ka.policja.gov.pl.

Numer telefonu 032 - 200-15-60 spełnia jednocześnie rolę infolinii pod nazwą „Telefonu zaufania", który obsługiwany jest w dni powszednie przez funkcjonariuszy Zespołu do spraw Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w godzinach 7:30 - 21:00. Pod numerem tym przyjmowane są zgłoszenia i uwagi na temat prawidłowości działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji województwa śląskiego. W przypadku trudności w uzyskaniu połączenia z podanym wyżej numerem należy kontaktować się z numerem 032 200-15-39.

Celem zapewnienia sprawności działania Policji pod numerem 0-800-163-090 uruchomiona została całodobowa infolinia pod nazwą „Telefon 10 minut", której ideą jest udzielenie pomocy obywatelom oczekującym w siedzibach jednostek Policji garnizonu śląskiego na przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie czas dłuższy niż 10 minut - w sytuacji, gdy interwencja w tej sprawie zgłoszona na ręce Kierownictwa właściwej miejscowo jednostki Policji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godzinach 9.00 - 15.00
telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla wojewódźctwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ulica Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat (58) 764 73 02
fax (58) 764 73 03

Przyjęcia interesantów:
telefon (58) 764 73 06
poniedziałek w godzinach 10.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek w godzinach 9.00 - 15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla wojewódźctwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ulica Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice
telefon (32) 72 86 800
fax (32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach 9.00 - 15.00
wtorek w godzinach 10.00 - 17.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla województwa  dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ulica Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat (71) 34 69 115
fax (71) 343 43 25

Przyjęcia interesantów:
telefon (71) 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 9.00 - 15.00
środa w godzinach 10.00 - 17.00

 

strona główna RPO: www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek

 

Głuchoniemi petenci Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dz.u z 2011 rok numer 127, pozycja 721 z poź. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Recepcji, na adres e-mail: kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl, na numer fax: 32 200 1601 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub telefonicznie: 32 200 1650.


 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 16.02.2010
Data modyfikacji : 12.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wróblewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wróblewska Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Szymański
do góry