Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu (KPP Racibórz) zapewnia dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu.

Data publikacji strony internetowej: 2007-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-06-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre dane ze względu na swoją specyfikę zostały opublikowane w postaci tabel i wykresów.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-04 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Joanna Wiśniewska, adres poczty elektronicznej rzecznik@raciborz.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 562 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu znajduje się przy ul Bosackiej 42 47-400 Racibórz. Składa się z czterech budynków, w których możliwe jest załatwienie spraw przez osoby postronne. Tylko budynek główny „A” przystosowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku głównego „A” prowadzi jedno wejście od strony ul Bosackiej. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem oraz tablicą informacyjną.

W budynkach i ich okolicy nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście główne z poziomu gruntu do holu głównego, wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Drzwi wejściowe do budynku otwierane są ręcznie, nie posiadają oznaczenia kontrastowego. W drzwiach nie ma progu. Po lewej stronie drzwi wejścia głównego znajduje się wideo domofon. Hol recepcji (pomieszczenia dyżurnego) znajduje się po lewej stronie na parterze. Na parterze po prawej stronie od wejścia znajduje się pokój przyjęć interesantów, w którym mogą być obsłużeni interesanci. Pomieszczenie przystosowane jest do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego przez policjanta/pracownika i poruszają się tylko i wyłącznie w obecności  policjanta/ pracownika.

W żadnym z czterech budynków nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku głównego.

W budynku znajdują się schody prowadzące do poszczególnych pomieszczeń, których początek i koniec biegu oznaczone są kontrastowo.

Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów, po  prawej stronie od punktu recepcyjnego, toaleta jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poruszających się na wózku. Drzwi do toalety nie posiadają oznaczenia kontrastowego.

W holu recepcji po lewej stronie znajduje się aparat telefoniczny dla petentów jest on w pełni dostępny dla osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem głównym po lewej stornie od wejścia głównego znajduje się parking dla interesantów, na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone jest znakiem poziomym.

Krawężniki są obniżone, umożliwiają swobodny podjazd osobom  poruszającym  się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek „B”- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „C”- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „D”- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych- schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Komisariat Policji w Kuźni Raciborskiej

Obiekt Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej znajduje się w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Powstańców 7. W obiekcie realizowane są zadania o charakterze biurowym, administracyjnym i procesowym. Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt Komisariatu Policji w części dostępnej dla petentów posiada utwardzony kostką brukową parking dla kilku pojazdów. Parking nie posiada wyodrębnionego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się od strony ul. Powstańców, wjazd na teren parkingu (do części dla petentów) nie jest ograniczony bramą, lub inna przeszkodą.
Komisariat Policji w Kuźni Raciborskiej stanowi jednolity budynek o czterech kondygnacjach na które składają się piwnica, parter, pierwsze piętro i poddasze. Do budynku prowadzą dwa wejścia jedno od frontu – wejście główne przeznaczone dla petentów i gości komisariatu oraz drugie znajdujące się po przeciwnej stronie budynku przeznaczone dla funkcjonariuszy i pracowników komisariatu.

Wejścia do komisariatu nie są w żaden sposób przystosowane do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wejście główne do budynku poprzedzone jest 6 schodami, natomiast wejście znajdujące się z tyłu budynku poprzedzone jest 7 schodami. Budynek nie posiada zainstalowanych podnośników lub wind dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak jest również pochyli. Budynek nie posiada toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na pierwsze piętro komisariatu prowadzą schody dwuzabiegowe w ilości 23 stopni -nie są one wyposażone w jakiekolwiek udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Podsumowując, wskazać należy między innymi poniższe braki w kwestii dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • brak stanowiska postojowego dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne,
 • brak zainstalowanego urządzenia technicznego (winda, podnośnik) zapewniającego osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku oraz pomieszczeń w których wykonywane są czynności ze stronami,
 • drzwi wejściowe nie są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych,
 • ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (różnice poziomów)
 • sygnalizacji dzwonkowa umożliwiającej przywołanie obsługi komisariatu znajduje się przy drzwiach wejściowych do komisariatu – poprzedzona jest 6 stopniami,
 • brak pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych oraz poręczy, umieszczonych na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu,
 • brak na grzejnikach centralnego ogrzewania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt osób niepełnosprawnych osłon ochraniających od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym,
 • brak jakichkolwiek udogodnień dla osób niepełnosprawnych głuchoniemych, niewidomych,

Komisariat Policji w Krzyżanowicach

Obiekt Komisariatu Policji w Krzyżanowicach znajduje się w Krzyżanowicach przy ul.Tworkowskiej 10. W obiekcie realizowane są zadania o charakterze biurowym, administracyjnym i procesowym. Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt Komisariatu Policji posiada nieregularny kształt litery „T”. Obiekt jest ogrodzony częściowo:

- od strony południowej ogrodzeniem o wysokości od powierzchni gruntu około 150 cm jest siatka, która ma fakturę druciano-plecioną, ślimakową
- od strony północnej brak jest ogrodzenia, budynek graniczy bezpośrednio z parkingiem Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach
- od strony zachodniej brak jest ogrodzenia, po stronie zachodniej znajduje się wejście główne, które bezpośrednio wychodzi na parking przed Komisariatem, który graniczy z chodnikiem przy ulica Tworkowskiej
- od strony wschodniej ogrodzeniem o wysokości od powierzchni gruntu ok150 cm, jest siatka, która ma fakturę druciano-plecioną, ślimakową

Komisariat Policji w Krzyżanowicach stanowi jednolity budynek o czterech kondygnacjach na które składają się piwnica, parter, pierwsze piętro i poddasze. Na parterze mieści się jedno pomieszczenie Zespołu Kryminalnego, Sala Odpraw, pomieszczenie tzw dyżurka, serwerownia oraz dwa pomieszczenia WC z czego jedno jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na parterze znajduje się małe pomieszczenie w którym mieszczą się szafki ubraniowe funkcjonariuszy  Zespołu Patrolowego oraz kotłownia. Na pierwszym piętrze znajduje się gabinet Komendanta, Zastępcy Komendanta, sekretariat oraz pomieszczenie dla funkcjonariuszy Zespołu Kryminalnego. Na poddaszu znajduje się pomieszczenie dla funkcjonariuszy Zespołu Dzielnicowych, jednoosobowego stanowiska do spraw wykroczeń, aneks kuchenny oraz pomieszczenie w którym znajduje się łazienka i toaleta. Dodatkowo do Komisariatu przynależy garaż trzystanowiskowy murowany oraz dwustanowiskowy wolno stojący blaszany. W pomieszczeniu piwnicznym znajdują się szafki ubraniowe funkcjonariuszy Zespołu Patrolowego, składzik gospodarczy oraz siłownia.

Dla petentów przybyłych do Komisariatu Policji w Krzyżanowicach przygotowany został od strony ul. Tworkowskiej tuż przed budynkiem Komisariatu parking bezpłatny z trzema stanowiskami parkingowymi jednakże brak jest miejsca wyznaczonego i jednocześnie przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Osoby te muszą pokonać duży odcinek aby dotrzeć do jedynego wejścia głównego budynku Komisariatu Policji w Krzyżanowicach.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami budynek Komisariatu Policji w Krzyżanowicach, poza jedynym znajdującym się na parterze pomieszczeniem WC, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych nie posiada żadnych innych udogodnień typu:

 • brak stanowiska postojowego dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne,
 • brak zainstalowanego urządzenia technicznego (winda, podnośnik) zapewniającego osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, w których wykonywane są czynności ze stronami,
 • w wejściu do budynku drzwi nie przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych,
 • nieprawidłowe otwieranie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczenia tzw. poczekalni,
 • brak przystosowania w budynku Komisariatu ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (różnice poziomów, wąskie ciągi komunikacyjne),
 • brak w instalacji wejściowej- na zewnątrz budynku- sygnalizacji dzwonkowej umożliwiającej przywołanie obsługi komisariatu,
 • brak pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych oraz poręczy, umieszczonych na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu,
 • brak na grzejnikach centralnego ogrzewania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt osób niepełnosprawnych osłon ochraniających od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym,
 • brak pomieszczeń przystosowanych do wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy z osobami niepełnosprawnymi w szczególności poruszającymi się na wózkach inwalidzkich (zbyt mała powierzchnie do swobodnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim),
 • brak jakichkolwiek udogodnień dla osób niepełnosprawnych głuchoniemych, niewidomych,
 • brak drugiego wyjścia ewakuacyjnego (jedyna droga wejścia i wyjścia z budynku Komisariatu tylko przez główne drzwi),

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu nie ma tłumacza języka migowego. 

Informujemy, że na teren Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się dz. U. z 2011 r. nr209, poz.1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Krzysztof Wierzgoń, adres poczty elektronicznej krzysztof.wierzgon@raciborz.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 562 61.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 18.09.2020
Data modyfikacji : 13.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Szymański
do góry